Dane osobowe – polityka RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzanie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku

Administratorem danych osobowych (oraz dane kontaktowe w sprawie danych osobowych) jest:

Raina Sp. z o.o.
ul. Krasińskiego 18/163
01-581 Warszawa

REGON: 385060593
NIP: 5252809353
KRS: 0000818257

zwany również „Administratorem”.

Kategorie/zakres danych jakie może przetwarzać Administrator:
dane identyfikacyjne jak imię, nazwisko, numer telefonu, pesel, nip, dane kontaktowe oraz korespondencyjne – adres email, adresy zamieszkania, dane rachunku bankowego np. w przypadku otrzymania płatności przelewem, dane dotyczące zawartych umów zgodnie z ich wypełnieniem – np. dane dowodu osobistego lub dane paszportu, dane identyfikacyjne lokali, działek i gruntów – w związku z wykonywanymi usługami, dane dotyczące aktywności na naszych stronach (w tym zapisywane w cookies), dane otrzymane przez formularz kontaktowy, dane z monitoringu wizyjnego na terenie prowadzonej działalności

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna ich przetwarzania:
w celu wykonania zawartych umów (podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO)
w celach archiwalnych (dowodowych) co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (lit. b art. wcześniej wskazanego)
w celu udokumentowania wykonywanej usługi (na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego – lit.c art. wcześniej wskazanego).
w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania i monitorowania strony Internetowej Administratora i usług współdziałających (w tym świadczonych drogą elektroniczną).

Odbiorcy danych:
W zależności od celu przetwarzania Twoje dane mogą być przekazywane:
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. usługi rachunkowe, usługi IT, usługi informacji gospodarczych, kancelarie prawne i firmy windykacyjne, usługi analityczne, dostawcy usług w zakresie usług pocztowych, kurierskich, hostingowych, dostawcy usług płatniczych – na podstawie umów z tymi podmiotami, organy państwowe na podstawie przepisów prawa. Z uwagi na monitorowanie i korzystanie ze statystyk oraz usług Google, Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską. Polityka prywatności firmy Google dostępna jest na stronach https://policies.google.com/technologies/partnersites?hl=pl. Z uwagi na korzystanie z wtyczek społecznościowych – Facebook dostarczane przez Facebook, Menlo Park, California USA – szczegóły polityki prywatności https://plpl.facebook.com/about/privacy/. Do wyświetlania reklam (jeśli jest aktywna) używana jest sieć reklamowa Tradedoubler – polityka dostępna tutaj: https://www.tradedoubler.com/pl/privacypolicy/
Okres przechowywania:
Twoje dane będą przetwarzane i przechowywane przez Administratora przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia ewentualnych roszczeń lub inny okres wymagany przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie – będą przetwarzane do czasu ustania celu wskazanego w zgodzie bądź do czasu wycofania zgody.
Pouczenie o przysługujących Ci prawach:
prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz wykonania ich kopii, prawo do przenoszenia
prawo do sprostowania / poprawiania swoich danych osobowych w każdym momencie – prawo do usunięcia danych / ograniczenia przetwarzania danych (w takim przypadku przestaniemy je przetwarzać chyba, że wykażemy prawne podstawy, które będą nadrzędne wobec Twoich praw lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń). W powyższym przypadku oczywiście poinformujemy Cię o tym fakcie wyjaśniając przyczynę.
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
prawo do cofnięcia zgody, które może być zrealizowane poprzez kontakt do siedziby firmy – prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uznasz, że przetwarzane dane naruszają przepisy RODO
Dane udostępnione przez Ciebie, dane na podstawie dokumentów, dane ze strony internetowej Administratora (w tym pliki cookies). W przypadku cofnięcia zgody nie wpłynie to na legalność przetwarzania przed jej cofnięciem.